انتظار می رود این مورد، احتمالاً برکارایی فتوسنتز محدودیت هایی را اعمال کند. احیای بهینه ی دی اکسید کربن به NADPH و ATP کافی نیاز دارد که این نیز نیازمند حرکت پایدار و متوازن جریان الکترون از PSII و PSI می باشد. ...