در هوای آلوده، حتما از ماسک هایی استفاده کنیم که فیلتر داشته باشند.