حجت الاسلام ماندگاری در برنامه سمت خدا با بیان خاطره ای به چگونگی اثرگذاری نهی از منکر پرداخت. وی عنوان کرد حاج آقای انصاریان نقل می کردند که آقا سید مهدی قوام برای اینکه یک زن بدکاره را از گناه بیرون بکشد، هدیه یک دهه محرم خود را به او داد و از او خواست که یک دهه را به احترام مادرم حضرت زهرا گناه نکن.این نهی از منکر می شود که تو از محبوبت بگذری تا او از محبوبش بگذرد. این نهی از منکر اثر می کند. جون با اعتقاد انجام شده و خود شخص عامل بوده است.