هر چهار کمپلکس، پروتئین های درونی متصل به غشا اند که قسمت اعظم ساختمان آن ها در قسمت آب گریز غشای دولایه قرار گرفته است. توجه داشته باشید که آرایش کمپلکس ها و اجزای تک تک آن ها تصادفی نیست،قسمت های پلی پپتیدی ویژه تمایل دارند به ترتیب به سمت استروما یا لومن آرایش یابند. این آرایش پروتئین ها ویژگی تمام غشاهای مولد انرژی بوده و از صفحات اساسی غشاهاست که به انها توان حفظ انرژی را می دهد. همین آرایش است که شیب پروتون مورد نیاز برای سنتز ATP را فراهم می کند. ...