گل بنفشه طبعیت سرد دارد و تب را تسکین می دهد و برای سرفه و سرماخوردگی مفید است. بقیه خواص گل بنفشه را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.