سینه زنی سنگین جنوبی با نوای گرم حسین فخری، هفتاد و دو پروانه، پروانه ی فرزانه/شمع رخ حق دیدند رفتن چو مستانه ...