اجرای زنده سنتی مقدمه (نوا) و ترانه مرکز در کنسرت کداگن هال لندن ۲۰۱۵.