یک لحظه غفلت برای قورباغه بخت برگشته کافی است تا لقمه ای چرب برای مار گرسنه و سریع شود