ما بزرگ تر ها نباید انتظار داشته باشیم که بچه ها کاری به جز بازی و شیطنت انجام دهند و باید از این فرصت استفاده کنیم و هوش بچه را تقویت کنیم و...