سکنجبین باز کننده انسداد عروق و تقویت کننده کبد و معده است. بقیه خواص سکنحبین را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.