افشاگری دکتر قنبری از حادثه حجاج در منا و خباثت آل سعود در این فاجعه.