آنهایی که گرم مزاج هستند عرق خار شتر و عرق کاسنی و عرق بابونه را به یک اندازه مخلوط کنند و بخورند که برای سنگ مثانه مفید است. بقیه خواص عرق خارشتر را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.