مستند « روایت شاهدان عینی از فاجعه منا » که در آن با شماری از مصدومین این حادثه دلخراش که از نزدیک شاهد آن بودند صحبت شده است.