ترانه ی کودکانه صاحب زمان، یک روز هنگام سحر گلها شکوفا می شود/آن روز او می آید و مهمان گلها می شود ...