آموزش دوخت شلوار راحتی توسط خانم شکری در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه.