عرق بادرنجبویه برای درمان خستگی های روانی و سر دردهای عصبی بسیار مفید است. بقیه خواص عرق بادرنجبویه را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.