طبیعت عرق چنار سرد است و برای کسانی که تنگی نفس دارند مفید است. بقیه خواص عرق چنار را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.