عرق چهل گیاه ترکیبی از تعداد زیادی عرقیات گیاهی است که به اندازه با هم ترکیب شدند. حالا خواص عرق چهل گیاه را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.