کلیپی از یک ربات دوچرخه سوار که با مهارت کامل قادر به انجام این کار میباشد