بر روی بعضی از سیستم ها هنگامی که روی پلی کلیک میشود پس چند ثانیه پخش ویدئو متوقف میشود ، این مشکل توسط یکی از کاربران فیلم گرفته شده و برای ما ارسال شده که در ایمیل برایتان ارسال کردم ، آنچه که در فیلم مشخص است این مشکل همزمان در اپارات وجود ندارد .