چه روی دیوارای کهنه/ چه روی برجایی که قد کشیدن/ پنجره باش جاش زیاد مهم نیست/ پنجره ها به آسمون رسیدن / چه روی لبای آدم خسته/ چه روی لبای مردی مثل فرهاد / ... تیتراژ انتهایی سریال آقا و خانم سنگی با صدای پویا نیک پور