نقل حدیثی از پیامبر مکرم اسلام از زبان مقام معظم رهبری درباره اینکه از میان مومنان چه کسی باهوش تر است؟