ساعت که تیک تاک میکنه ... رنگ شبو پاک میکنه ... صبح که میاد اتل متل ... شیر میخورم و خامه و عسل ...