عرق بیدمشک تب بر است و طبع سرد دارد. بقیه خواص عرق بید مشک را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.