آموزش طرح دستمال کاغذی روی شیشه با حضور خانم شریف زاده در برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس