طبیعت آلاله گرم و خشک است. آلاله گیاهی است تقریبا سمی و در مصرف خوراکی آن باید احتیاط نمود.