مواد طبیعی از بین برنده ی صفرا از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی