راهکار طب اسلامی دردرمان کیست کلیه یا کلیه پلی کیستیک از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی