تصاویری از بارگاه معاویه بن ابی سفیان که نشان می دهد ایرادی که وهابی ها از شیعیان به خاطر ساخت بارگاه و گنبد می گیرند جز عداوت با اهل بیت علیهم السلام دلیل دیگری ندارد.