حضور سرکار خانم فطیر، دبیر دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی در برنامه حرف حساب شبکه اول.