هنگامی که « حسن معجونی » میهمان خندوانه اسم « احلام » را بر زبان می آورد ، جناب خان غیرتی می شود و ...