ننه ش میگفت : بواش قنداقه شو دید. رو بازوش دس کشید مثل همیشه. می گفت دستاش مثه بال نهنگه، گمونم ای پسر خواص میشه... نماهنگ « دفاع از شط » بر اساس ترانه ای از حامد عسگری و با صدای غلامرضا صنعتگر پیشکشی به مظلومیت 175 شهید غواص