بنا و پایه اقتصاد هر کشور مردم هستند و اگر بخواهیم اقتصاد مطمئنی داشته باشیم باید سبک زندگی مناسبی انتخاب شود.