آموزش پتینه روی رزین توسط خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین