آموزش زغره دوزی توسط خانم امیری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین