به به چه حرف خوبی، آن شب که ماه ما گفت، حرفی که خواب دشمن از آن سخن برآشفت... نماهنگ «تا انقلاب مهدی» کاری از «گروه سرود آسمان»