کلیپ آموزنده از درد دل نوه با پدر بزرگ و مشکلات مشترکی که با آن مواجه هستند.