نوشیدن دم کرده گل نیلوفر حرارت بدن را می کاهد و تب بر و خواب آور است ...