موشن گرافیک دیدنی اقتصادی در مورد کاربردها و وظایف پول در میان جامعه.