آموزش پخت کوفته تبریزی با حضور خانم بخشی از برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما