آموزش نقاشی برجسته با حضور خانم زهدی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما