ای آمدنت بهار و باران...ای نام خوشت سلام یاران..با آمدنت راه شکوفاست...در آینه ها ماه چه زیباست..این حرف تمام آسمون هاست...کعبه ی جان ها به شوق آمد به شور آمد..سرور و مولا علی آمد ولی آمد...نماهنگ زیبای کعبه جان ها با صدای امیر اکبری...