راهکار طب اسلام در در مان ورم بیضه از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی