طبیعت نسترن معتدل است و نوشیدن دم کرده یا عرق آن مفرح و مقوی اعصاب است.