میزان آهن و روی درگوشت شتر کمتر از میزان آن در گوشت دام های اهلی دیگر است.