طبیعت سیر گرم و خشک است و سیر خام رافع ناراحتی های مغزی و قلبی است.