به دستور منصور خلیفه ی عباسی طبیبی از کشور هندوستان به دارالخلافه آمد مدتی در آنجا ماند و به عنوان طبیب اختصاصی خلیفه مشغول به کار شد و...