مجموعه اجتماعی تک ضرب، تعداد بالای سکه های طلا کمکی به استحکام زندگی ام نکرد.