بخش دیگری از طنز اجتماعی دیرین دیرین با موضوع وسایل نقلیه عمومی .