کلیپی درس آموز در مورد احترام به پدر و مادر، تا آنجا که توان داری در خدمتشان بکوش.